I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Oferta edukacyjna 2018/2019
KLASA I A - HUMANISTYCZNA

KLASA I B - BIOLOGICZNA z łaciną przyrodniczą

KLASA I C - MATEMATYCZNA z grafiką komputerową lub j.angielskim w rozszerzeniu

KLASA I D - JĘZYKOWA z j.angielskim w mediach

Jedna szkoła - wiele możliwości !!!

Jesteśmy szkołą, która dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia, ale przede wszystkim o jak najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego poprzez:

• wprowadzenie wszystkich rozszerzeń dla przedmiotów zdawanych na maturze już od klasy pierwszej, co skutkuje stopniowym ale rzetelnym wprowadzaniem zagadnień maturalnych na lekcjach i pomaga uczniowi systematycznie poszerzać swoją,

• dodatkową godzinę z matematyki w zakresie podstawowym w każdej klasie III, wykorzystywaną na pracę z arkuszem maturalnym,

• zzróżnicowany poziom nauczania j. angielskiego ( podstawowy, średniozaawansowany lub zaawansowany) jako języka wiodącego i najczęściej wybieranego na egzaminie maturalnym, dostosowany do umiejętności ucznia. Przydziału do grup dokonuje się na podstawie wyniku sprawdzianu przeprowadzonego 4.09.2018 r.,

• w klasie matematycznej, humanistycznej oraz językowej można wybrać język angielski w zakresie rozszerzonym,

• organizowanie dwóch edycji matur próbnych, których procentowy wynik uświadamia uczniowi postęp przygotowań do matury,

• nowością, bardzo chętnie przyjętą przez uczniów naszej szkoły, jest możliwość uczestniczenia w egzaminie próbnym z części ustnej z języka polskiego,

• cykl sprawdzianów rocznych w klasach I i II na bazie arkuszy maturalnych, badających stopień opanowania wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania wysokiego wyniku na egzaminie,

• zajęcia z wybranych przedmiotów rozszerzonych (wyboru dokonuje się do 31.11.2018r.) prowadzone są w nielicznych grupach, co znacznie podnosi efektywność edukacji. Będą one wprowadzone w zakresie rozszerzonym już w klasie I od II półrocza np. chemia, biologia, geografia, fizyka, historia 3h kl.I, 4h kl.II i 3,5h kl.III.

Myślimy innowacyjnie – mamy wiedzę i doświadczenie, dbamy o rozwój każdego ucznia